Občina DomžaleObčina KamnikObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Občina Domžale

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Občina Domžale sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

Občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.

Namen in cilji

Nadgradnja CČN Domžale – Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilji so:

 • reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje,
 • zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov in
 • zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Tehnične rešitve

Terciarna biološka stopnja čiščenja (SBR)

Nadgradnja obstoječe naprave obsega gradnjo novih objektov biološke stopnje linije vode, zalogovnike in zgoščevalce presežnega biološkega blata, strojno predzgoščanje presežnega blata in dezintegracijo presežnega blata pred črpanjem v gnilišča in zmanjšanje dušika v blatnenici.

Predmet nadgradnje so naslednji tehnološki podsklopi, oziroma objekti:

 • iztok iz primarnih usedalnikov,
 • distributor vode,
 • sekvenčni bazeni,
 • objekt merilnega mesta iztoka,
 • zgoščevalec presežnega blata,
 • strojno predzgoščanje blata,
 • zalogovnik predzgoščenega blata,
 • dezintegracija blata,
 • obarjanje fosforja,
 • kompresorska postaja (obstoječ objekt),
 • doziranje zunanjega vira ogljika,
 • črpališče blatnenice,
 • zračni biofilter,
 • nova trafo postaja in
 • zmanjšanje dušika v blatnenici.

Vstopni objekt

Zaradi povečanih zahtev obratovalne varnosti, bolj učinkovitega izločanja peska in večjih delcev, doseganja večjega pretoka skozi mehansko predčiščenje in zamenjave dela iztrošene opreme, je predvidena rekonstrukcija obstoječega vhodnega objekta. Hkrati je predvidena gradnja objekta za sprejem različnih gošč, ki se zbirajo v dveh ločenih bazenih in črpajo na dve različni lokaciji, v gnilišče ali prezračeni peskolov in lovilnik maščob.

Obstoječ vstopni objekt, ki obsega razbremenjevanje deževnega dotoka in grobe grablje s transportnim sistemom za izmet na grabljah izločenih odpadkov v zabojnike, bo v celoti porušen in zgradil se bo nov vhodni objekt kot pokrita enoetažna konstrukcija. V objektu se bodo izvedli naslednji tehnološki podsklopi: razbremenilnik I, grobe grablje vgrajene na razbremenilnem kanalu z odvajanjem ograbkov na sistem spiralnega transporterja grobih elektromotornih grabelj, lovilec kamenja s hidravlično napravo za izločanje v dovodnem kanalu usedlega peska/kamenja v 5 m3 zabojnik za pesek, dvoje grobih in dvoje finih elektromotornih grabelj v dvojni kineti s pripadajočo transportno opremo za evakuacijo na grabljah izločenih odpadkov v tri zabojnike (izmenično polnjenje) in merilnik pretoka vode na napravo. Vsi zabojniki so nameščeni v zaprtem objektu.

Dostop v objekt in do vseh treh zabojnikov je iz južne in severne strani skozi elektromotorna rolo vrata in je izveden tako, da omogoča nemoteno vožnjo in nakladanje vozila za odvoz zabojnikov. Za nemoten dostop tovornih vozil v vhodni objekt se bo severni rob cestišča ob vhodnem črpališču pomaknil nekoliko proti objektu črpališča. Na severnem delu parcele se bo zgradila dostopna cesta, ki bo omogočala krožni promet skozi objekt predvsem za odvoz zabojnikov, prav tako bo ta cesta omogočala dovoz odpadne vode z vozili do objekta za sprejem gošč. Po končani rekonstrukciji vhodnega objekta se bodo odstranile obstoječe fine grablje, vgrajene na peskolovu. V objektu se bo nad izvorom onesnaženega zraka izvedlo lokalno odsesavanje, ki bo vodilo zraka na čiščenje v biofilter. Biofilter bo lociran na severnem delu vstopnega objekta.

V sklopu izvedbe rekonstrukcije vhodnega objekta se bo rekonstruiral tudi obstoječ razbremenilnik ob vhodnem črpališču. Povečala se bo prelivna dolžina razbremenilnika. Pred začetkom izvajanja rekonstrukcije vhodnega objekta se bo dotok vode na CČN začasno preusmeril v obstoječ razbremenilni kanal. Ob tu se bo voda preusmerila v vhodno črpališče.

Objekt za sprejem gošč bo izveden kot dvoetažna konstrukcija, z dvema podzemnima zalogovnikoma in strojnico ter pritlični del v katerem so nameščene fine elektromotorne grablje s transportnim sistemom in stiskalnico ograbkov. V delu pritličja je nameščen prostor z elektrostikalnimi bloki in prostor z zabojnikom za zbiranje ograbkov. Predvidena rekonstrukcija bo zmanjšala tudi emisije snovi v zrak.

www.domzale.si