Občina MengešObčina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Občina Mengeš

Kanalizacija območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto

Kanalizacijsko omrežje v občini Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin in Kamnik in se zaključuje na CČN Domžale-Kamnik.

Investicijski program predvideva dva segmenta:

 1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na dveh območjih mesta Mengeš, ki še nista bili opremljeni s kanalizacijo, in sicer:
  • območje severnega dela Mengša - nad razbremenilnikom in
  • območje pod Grobeljsko cesto.
 2. Obnovo ostale komunalne infrastrukture na obeh obravnavanih območjih, in sicer obnovo vodovoda, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in cest ter TK kanalizacije.

Investicija pod tč. 1 je del skupnega projekta z nazivom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, ki zajema investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo predvidoma sofinancirana s sredstvi kohezijskega sklada. Izvajanje načrtovanih del poteka od leta 2014 dalje, dela bodo zaključena v letu 2016.

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega omrežja je po podatkih nadzora izvedena v naslednjem obsegu:

 • območje A (dokončano) in pridobljeno uporabno dovoljenje
 • območje B (dokončano) in pridobljeno uporabno dovoljenje
 • območje pod Grobeljsko cesto dokončano 90 % gradbenih del.

Cilji investicije so predvsem:

 • zagotovitev ustrezne ostale komunalne infrastrukture na obeh obravnavanih območjih,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • sanacija virov onesnaževanja.

Operacija zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja ''Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda'' v okviru prednostne osi ''Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti'', in sicer:

 • z izgraditvijo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo,
 • z zmanjševanjem vpliva na okolje (voda, tla).

Nadgradnja čistilne naprave Domžale - Kamnik

Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.