Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Občine

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ovdk/public_html/_cms/controllers/default_views/obcineSubpage.php on line 14

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ovdk/public_html/_cms/controllers/default_views/obcineSubpage.php on line 16

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju občine Kamnik

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kamnik in s tem celovita ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. S tem bomo sledili meddržavnim obveznostim, izvajanju strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture in implementaciji veljavnih predpisov s področja okolja. Investicija zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 28 km.

Strateški in operativni cilji projekta:

 • priključitev novih 3.077 prebivalcev na kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • izboljšanje pogojev za ohranitev biotske raznovrstnosti
 • izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije

Projekt smo razdelili na naslednje sklope:

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Občina Domžale sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

Občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.

Namen in cilji

Nadgradnja CČN Domžale – Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilji so:

 • reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje,
 • zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov in
 • zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Tehnične rešitve

Terciarna biološka stopnja čiščenja (SBR)

Nadgradnja obstoječe naprave obsega gradnjo novih objektov biološke stopnje linije vode, zalogovnike in zgoščevalce presežnega biološkega blata, strojno predzgoščanje presežnega blata in dezintegracijo presežnega blata pred črpanjem v gnilišča in zmanjšanje dušika v blatnenici.

Predmet nadgradnje so naslednji tehnološki podsklopi, oziroma objekti:

 • iztok iz primarnih usedalnikov,
 • distributor vode,
 • sekvenčni bazeni,
 • objekt merilnega mesta iztoka,
 • zgoščevalec presežnega blata,
 • strojno predzgoščanje blata,
 • zalogovnik predzgoščenega blata,
 • dezintegracija blata,
 • obarjanje fosforja,
 • kompresorska postaja (obstoječ objekt),
 • doziranje zunanjega vira ogljika,
 • črpališče blatnenice,
 • zračni biofilter,
 • nova trafo postaja in
 • zmanjšanje dušika v blatnenici.

Vstopni objekt

Zaradi povečanih zahtev obratovalne varnosti, bolj učinkovitega izločanja peska in večjih delcev, doseganja večjega pretoka skozi mehansko predčiščenje in zamenjave dela iztrošene opreme, je predvidena rekonstrukcija obstoječega vhodnega objekta. Hkrati je predvidena gradnja objekta za sprejem različnih gošč, ki se zbirajo v dveh ločenih bazenih in črpajo na dve različni lokaciji, v gnilišče ali prezračeni peskolov in lovilnik maščob.

Obstoječ vstopni objekt, ki obsega razbremenjevanje deževnega dotoka in grobe grablje s transportnim sistemom za izmet na grabljah izločenih odpadkov v zabojnike, bo v celoti porušen in zgradil se bo nov vhodni objekt kot pokrita enoetažna konstrukcija. V objektu se bodo izvedli naslednji tehnološki podsklopi: razbremenilnik I, grobe grablje vgrajene na razbremenilnem kanalu z odvajanjem ograbkov na sistem spiralnega transporterja grobih elektromotornih grabelj, lovilec kamenja s hidravlično napravo za izločanje v dovodnem kanalu usedlega peska/kamenja v 5 m3 zabojnik za pesek, dvoje grobih in dvoje finih elektromotornih grabelj v dvojni kineti s pripadajočo transportno opremo za evakuacijo na grabljah izločenih odpadkov v tri zabojnike (izmenično polnjenje) in merilnik pretoka vode na napravo. Vsi zabojniki so nameščeni v zaprtem objektu.

Dostop v objekt in do vseh treh zabojnikov je iz južne in severne strani skozi elektromotorna rolo vrata in je izveden tako, da omogoča nemoteno vožnjo in nakladanje vozila za odvoz zabojnikov. Za nemoten dostop tovornih vozil v vhodni objekt se bo severni rob cestišča ob vhodnem črpališču pomaknil nekoliko proti objektu črpališča. Na severnem delu parcele se bo zgradila dostopna cesta, ki bo omogočala krožni promet skozi objekt predvsem za odvoz zabojnikov, prav tako bo ta cesta omogočala dovoz odpadne vode z vozili do objekta za sprejem gošč. Po končani rekonstrukciji vhodnega objekta se bodo odstranile obstoječe fine grablje, vgrajene na peskolovu. V objektu se bo nad izvorom onesnaženega zraka izvedlo lokalno odsesavanje, ki bo vodilo zraka na čiščenje v biofilter. Biofilter bo lociran na severnem delu vstopnega objekta.

V sklopu izvedbe rekonstrukcije vhodnega objekta se bo rekonstruiral tudi obstoječ razbremenilnik ob vhodnem črpališču. Povečala se bo prelivna dolžina razbremenilnika. Pred začetkom izvajanja rekonstrukcije vhodnega objekta se bo dotok vode na CČN začasno preusmeril v obstoječ razbremenilni kanal. Ob tu se bo voda preusmerila v vhodno črpališče.

Objekt za sprejem gošč bo izveden kot dvoetažna konstrukcija, z dvema podzemnima zalogovnikoma in strojnico ter pritlični del v katerem so nameščene fine elektromotorne grablje s transportnim sistemom in stiskalnico ograbkov. V delu pritličja je nameščen prostor z elektrostikalnimi bloki in prostor z zabojnikom za zbiranje ograbkov. Predvidena rekonstrukcija bo zmanjšala tudi emisije snovi v zrak.

www.domzale.si

Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju občine Komenda

V Občini Komenda sledimo smernicam urejenega komunalnega območja celotne občine zato smo pristopili k projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, ki zajema investicije v kanalizacijsko omrežje in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik in je sofinanciran s strani evropskega kohezijskega sklada in države. Skupni cilji, ki jih pri tem zasledujemo, so:

 • izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij,
 • priključitev novih 6.586 PE na kanalizacijski sistem po izvedeni investiciji (leto 2017), od tega 6.064 PE gospodinjstev in 522 PE iz dejavnosti,
 • priključitev tudi novih PE iz območja občine Cerklje na Gorenjskem na skupno Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik.
 • izgradnja kanalov v skupni dolžini 47.167 metrov,

V aglomeracijah Občine Komenda: Komenda, Nasovče, Klanec, Breg in Poslovna cona Komenda se dodatno na sistem odvajanja in s tem na CČN Domžale-Kamnik predvideva priključitev 2.995 PE (2.473 PE iz prebivalstva in 522 PE iz dejavnosti). Do leta 2017 bo v aglomeraciji ID 4079 Komenda 95,13 % priključenost na sistem odvajanja in čiščenja.

V okviru projekta se izvaja izgradnja ločenega odvajanja meteornih in odpadnih vod. Projekt se izvaja v naseljih Komenda, Moste, Suhadole, Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Žeje. Vse odpadne vode, ki nastopajo na tem območju, se odvajajo po novo projektiranih kanalih proti že obstoječem kanalizacijskem zbiralniku v občini Mengeš. Odpadne vode z območij naselij Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Komenda se odvajajo po novo projektiranem kanalu »S« do obstoječega dela kolektorja S ter naprej na obstoječi glavni kolektor PC, ki je sestavni del kanalizacijskega sistema občine Komenda. V osrednjem delu Most do obstoječe čistilne naprave (zaradi dotrajanosti se ukinja) je že zgrajen kolektor S s predvidenimi sekundarnimi kanali. V kolektor S je preko že zgrajenega kanala G predviden tudi priklop glavnega kolektorja ML1, v katerega se bodo stekali glavni in sekundarni kanali iz naselij Gora, Mlaka in Podboršt ter sekundarni kanali iz dela naselja Gmajnice. V delu naselja Gmajnica je delno zgrajena glavna in sekundarna kanalizacija za nove zazidave do obstoječega dela kolektorja 1. V kanal S se steka zgrajeni kolektor 1. V kolektor 1 se bodo stekali projektirani sekundarni kanali ter glavna kanala K5 ter kolektor 2 s sekundarnimi kanali. Na kolektorje 1, K5 ter 2 se bodo priklopila naselja Potok, Klanec, Breg ter Nasovče in kanalizacijsko omrežje Občine Cerklje na Gorenjskem, ki odvaja odpadne vode na CČN Domžale – Kamnik.

Občina Komenda je sklenila dogovor, da se upošteva priklop odpadnih vod preko Kolektorjev PC, S, 1, K5 ter 2 iz občine Cerklje na Gorenjskem za 10.000 PE in s tem občini Cerklje na Gorenjskem omogoči čiščenje odpadnih vod na centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik. Obstoječi deli kolektorjev PC, S in 1 upoštevajo zaradi priklopa vod iz občine Cerklje na Gorenjskem večjo dimenzijo profilov cevi za ločen sistem kanalizacije.

Za navezavo naselij Nasovče, Breg, Potok in Klanec na predvideni kanal Komenda - Moste (kolektor S) sta predvidena dva zbirna kanala: Kolektor 1, ki poteka od občinske meje z občino Cerklje do Nasovč, dalje do Brega, Potok in Komende do obstoječe ČN v Komendi, kjer se priključi na predvideni kanal Komenda – Moste (S kanal). Drugi zbirni kanal Kolektor 2 poteka od občinske meje z občino Cerklje do Klanca in se v naselju Potok priključi na kolektor 1. Občina Komenda je upoštevala povečanje profilov kanala že za obstoječe dele kanalov Kolektor 1, S kanal, PC kanal.

Osnovni namen investicije je z izgradnjo celovitega sistema primarnega javnega kanalizacijskega omrežja omogočiti priključitev objektov na kanalizacijo na že poseljenih, vendar še ne kanaliziranih območjih ter z odvajanjem odpadnih vod zaščititi in preprečiti onesnaževanje podtalnice in površinskih vodotokov ter s tem zagotovitev boljših pogojev življenja lokalnega prebivalstva.

Nadgradnja čistilne naprave Domžale - Kamnik

Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

www.komenda.si

Kanalizacija območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto

Kanalizacijsko omrežje v občini Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin in Kamnik in se zaključuje na CČN Domžale-Kamnik.

Investicijski program predvideva dva segmenta:

 1. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na dveh območjih mesta Mengeš, ki še nista bili opremljeni s kanalizacijo, in sicer:
  • območje severnega dela Mengša - nad razbremenilnikom in
  • območje pod Grobeljsko cesto.
 2. Obnovo ostale komunalne infrastrukture na obeh obravnavanih območjih, in sicer obnovo vodovoda, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije in cest ter TK kanalizacije.

Investicija pod tč. 1 je del skupnega projekta z nazivom Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, ki zajema investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo predvidoma sofinancirana s sredstvi kohezijskega sklada. Izvajanje načrtovanih del poteka od leta 2014 dalje, dela bodo zaključena v letu 2016.

Investicija v izgradnjo kanalizacijskega omrežja je po podatkih nadzora izvedena v naslednjem obsegu:

 • območje A (dokončano) in pridobljeno uporabno dovoljenje
 • območje B (dokončano) in pridobljeno uporabno dovoljenje
 • območje pod Grobeljsko cesto dokončano 90 % gradbenih del.

Cilji investicije so predvsem:

 • zagotovitev ustrezne ostale komunalne infrastrukture na obeh obravnavanih območjih,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • sanacija virov onesnaževanja.

Operacija zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja ''Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda'' v okviru prednostne osi ''Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti'', in sicer:

 • z izgraditvijo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo,
 • z zmanjševanjem vpliva na okolje (voda, tla).

Nadgradnja čistilne naprave Domžale - Kamnik

Projekt Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Občina Trzin sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

Občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.

Namen in cilji

Nadgradnja CČN Domžale – Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilji so:

 • reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje,
 • zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov in
 • zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Tehnične rešitve

Terciarna biološka stopnja čiščenja (SBR)

Nadgradnja obstoječe naprave obsega gradnjo novih objektov biološke stopnje linije vode, zalogovnike in zgoščevalce presežnega biološkega blata, strojno predzgoščanje presežnega blata in dezintegracijo presežnega blata pred črpanjem v gnilišča in zmanjšanje dušika v blatnenici.

Predmet nadgradnje so naslednji tehnološki podsklopi, oziroma objekti:

 • iztok iz primarnih usedalnikov,
 • distributor vode,
 • sekvenčni bazeni,
 • objekt merilnega mesta iztoka,
 • zgoščevalec presežnega blata,
 • strojno predzgoščanje blata,
 • zalogovnik predzgoščenega blata,
 • dezintegracija blata,
 • obarjanje fosforja,
 • kompresorska postaja (obstoječ objekt),
 • doziranje zunanjega vira ogljika,
 • črpališče blatnenice,
 • zračni biofilter,
 • nova trafo postaja in
 • zmanjšanje dušika v blatnenici.

Vstopni objekt

Zaradi povečanih zahtev obratovalne varnosti, bolj učinkovitega izločanja peska in večjih delcev, doseganja večjega pretoka skozi mehansko predčiščenje in zamenjave dela iztrošene opreme, je predvidena rekonstrukcija obstoječega vhodnega objekta. Hkrati je predvidena gradnja objekta za sprejem različnih gošč, ki se zbirajo v dveh ločenih bazenih in črpajo na dve različni lokaciji, v gnilišče ali prezračeni peskolov in lovilnik maščob.

Obstoječ vstopni objekt, ki obsega razbremenjevanje deževnega dotoka in grobe grablje s transportnim sistemom za izmet na grabljah izločenih odpadkov v zabojnike, bo v celoti porušen in zgradil se bo nov vhodni objekt kot pokrita enoetažna konstrukcija. V objektu se bodo izvedli naslednji tehnološki podsklopi: razbremenilnik I, grobe grablje vgrajene na razbremenilnem kanalu z odvajanjem ograbkov na sistem spiralnega transporterja grobih elektromotornih grabelj, lovilec kamenja s hidravlično napravo za izločanje v dovodnem kanalu usedlega peska/kamenja v 5 m3 zabojnik za pesek, dvoje grobih in dvoje finih elektromotornih grabelj v dvojni kineti s pripadajočo transportno opremo za evakuacijo na grabljah izločenih odpadkov v tri zabojnike (izmenično polnjenje) in merilnik pretoka vode na napravo. Vsi zabojniki so nameščeni v zaprtem objektu.

Dostop v objekt in do vseh treh zabojnikov je iz južne in severne strani skozi elektromotorna rolo vrata in je izveden tako, da omogoča nemoteno vožnjo in nakladanje vozila za odvoz zabojnikov. Za nemoten dostop tovornih vozil v vhodni objekt se bo severni rob cestišča ob vhodnem črpališču pomaknil nekoliko proti objektu črpališča. Na severnem delu parcele se bo zgradila dostopna cesta, ki bo omogočala krožni promet skozi objekt predvsem za odvoz zabojnikov, prav tako bo ta cesta omogočala dovoz odpadne vode z vozili do objekta za sprejem gošč. Po končani rekonstrukciji vhodnega objekta se bodo odstranile obstoječe fine grablje, vgrajene na peskolovu. V objektu se bo nad izvorom onesnaženega zraka izvedlo lokalno odsesavanje, ki bo vodilo zraka na čiščenje v biofilter. Biofilter bo lociran na severnem delu vstopnega objekta.

V sklopu izvedbe rekonstrukcije vhodnega objekta se bo rekonstruiral tudi obstoječ razbremenilnik ob vhodnem črpališču. Povečala se bo prelivna dolžina razbremenilnika. Pred začetkom izvajanja rekonstrukcije vhodnega objekta se bo dotok vode na CČN začasno preusmeril v obstoječ razbremenilni kanal. Ob tu se bo voda preusmerila v vhodno črpališče.

Objekt za sprejem gošč bo izveden kot dvoetažna konstrukcija, z dvema podzemnima zalogovnikoma in strojnico ter pritlični del v katerem so nameščene fine elektromotorne grablje s transportnim sistemom in stiskalnico ograbkov. V delu pritličja je nameščen prostor z elektrostikalnimi bloki in prostor z zabojnikom za zbiranje ograbkov. Predvidena rekonstrukcija bo zmanjšala tudi emisije snovi v zrak.

www.trzin.si

Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Občina Cerklje na Gorenjskem sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za območje poselitve Domžale – Kamnik in s tem CČN Domžale – Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega čiščenja do 22. 08. 2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dušika in fosforja. Učinek čiščenja dušikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode bo po novi zakonodaji nezadovoljiv in zaradi preseganja koncentracij bi CČN prekomerno obremenjevala okolje.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice in bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje, ob enem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet projekta je prav tako izgradnja vhodnega objekta in sprejem gošč. To bo namreč povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.

Občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.

Namen in cilji

Nadgradnja CČN Domžale – Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilji so:

 • reševati problematiko čiščenja odpadne vode v regiji (območje 149.000 PE) za 30-letno obdobje,
 • zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov in
 • zagotavljati zmanjšanje obremenjevanja okolja.

Tehnične rešitve

Terciarna biološka stopnja čiščenja (SBR)

Nadgradnja obstoječe naprave obsega gradnjo novih objektov biološke stopnje linije vode, zalogovnike in zgoščevalce presežnega biološkega blata, strojno predzgoščanje presežnega blata in dezintegracijo presežnega blata pred črpanjem v gnilišča in zmanjšanje dušika v blatnenici.

Predmet nadgradnje so naslednji tehnološki podsklopi, oziroma objekti:

 • iztok iz primarnih usedalnikov,
 • distributor vode,
 • sekvenčni bazeni,
 • objekt merilnega mesta iztoka,
 • zgoščevalec presežnega blata,
 • strojno predzgoščanje blata,
 • zalogovnik predzgoščenega blata,
 • dezintegracija blata,
 • obarjanje fosforja,
 • kompresorska postaja (obstoječ objekt),
 • doziranje zunanjega vira ogljika,
 • črpališče blatnenice,
 • zračni biofilter,
 • nova trafo postaja in
 • zmanjšanje dušika v blatnenici.

Vstopni objekt

Zaradi povečanih zahtev obratovalne varnosti, bolj učinkovitega izločanja peska in večjih delcev, doseganja večjega pretoka skozi mehansko predčiščenje in zamenjave dela iztrošene opreme, je predvidena rekonstrukcija obstoječega vhodnega objekta. Hkrati je predvidena gradnja objekta za sprejem različnih gošč, ki se zbirajo v dveh ločenih bazenih in črpajo na dve različni lokaciji, v gnilišče ali prezračeni peskolov in lovilnik maščob.

Obstoječ vstopni objekt, ki obsega razbremenjevanje deževnega dotoka in grobe grablje s transportnim sistemom za izmet na grabljah izločenih odpadkov v zabojnike, bo v celoti porušen in zgradil se bo nov vhodni objekt kot pokrita enoetažna konstrukcija. V objektu se bodo izvedli naslednji tehnološki podsklopi: razbremenilnik I, grobe grablje vgrajene na razbremenilnem kanalu z odvajanjem ograbkov na sistem spiralnega transporterja grobih elektromotornih grabelj, lovilec kamenja s hidravlično napravo za izločanje v dovodnem kanalu usedlega peska/kamenja v 5 m3 zabojnik za pesek, dvoje grobih in dvoje finih elektromotornih grabelj v dvojni kineti s pripadajočo transportno opremo za evakuacijo na grabljah izločenih odpadkov v tri zabojnike (izmenično polnjenje) in merilnik pretoka vode na napravo. Vsi zabojniki so nameščeni v zaprtem objektu.

Dostop v objekt in do vseh treh zabojnikov je iz južne in severne strani skozi elektromotorna rolo vrata in je izveden tako, da omogoča nemoteno vožnjo in nakladanje vozila za odvoz zabojnikov. Za nemoten dostop tovornih vozil v vhodni objekt se bo severni rob cestišča ob vhodnem črpališču pomaknil nekoliko proti objektu črpališča. Na severnem delu parcele se bo zgradila dostopna cesta, ki bo omogočala krožni promet skozi objekt predvsem za odvoz zabojnikov, prav tako bo ta cesta omogočala dovoz odpadne vode z vozili do objekta za sprejem gošč. Po končani rekonstrukciji vhodnega objekta se bodo odstranile obstoječe fine grablje, vgrajene na peskolovu. V objektu se bo nad izvorom onesnaženega zraka izvedlo lokalno odsesavanje, ki bo vodilo zraka na čiščenje v biofilter. Biofilter bo lociran na severnem delu vstopnega objekta.

V sklopu izvedbe rekonstrukcije vhodnega objekta se bo rekonstruiral tudi obstoječ razbremenilnik ob vhodnem črpališču. Povečala se bo prelivna dolžina razbremenilnika. Pred začetkom izvajanja rekonstrukcije vhodnega objekta se bo dotok vode na CČN začasno preusmeril v obstoječ razbremenilni kanal. Ob tu se bo voda preusmerila v vhodno črpališče.

Objekt za sprejem gošč bo izveden kot dvoetažna konstrukcija, z dvema podzemnima zalogovnikoma in strojnico ter pritlični del v katerem so nameščene fine elektromotorne grablje s transportnim sistemom in stiskalnico ograbkov. V delu pritličja je nameščen prostor z elektrostikalnimi bloki in prostor z zabojnikom za zbiranje ograbkov. Predvidena rekonstrukcija bo zmanjšala tudi emisije snovi v zrak.

www.cerklje.si